18 ၿပည္႕ ၿပီး ေယာက်ား ေလး မ်ား သာ ေဒါင္း ပါ ။
၁၈ ႏွစ္ မၿပည္႔ ပဲ မေဒါင္း ရ ၊မိန္းက ေလး မ်ား မေဒါင္း ရ ။

http://www.solidfiles.com/d/d0442bde59/

androidlulin blog မွ မ လာ တာ ပါ ။