ကိုူုရီးယား လက္ကြက္က်င့္ က်င့္ခ်င္သူမ်ား ေဖာင့္မလိုပဲ ျပဳလုပ္နည္း

 အကိုတစ္ေယာက္ေတာင္းဆိုထားလို႕ပါ  သိျပီးသားဆရာေတြေတြ ေၾကာ္သြားလိုက္ေပါ့  ကိုရီးယားစကားေျပား သင္တန္းတတ္ထားၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေနျဖင့္ ကိုရီးယား စာကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေရးခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ သီသန္႕ေဖာင့္ရွာစရာမလုိပဲ အသံုးျပဳလို႕ ရေအာင္ ေဖာင့္တစ္ခုခု ဘာညာ ထပ္ထည့္ဘို႔ မလိုပါဘူး။ ဝင္းဒိုးမွာ ပါၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ ကိုရီးယားေဖာင့္နဲ႕ စာ႐ိုက္ဘို႕အတြက္ ကိုရီးယားကီးဘုတ္သာ လိုပါတယ္။


ကိုရီးယားကီးဘုတ္ ထပ္ထည့္ဘို႕ Control Panel > Regional & Language > Keyboards & Languages > Change Keyboard > Add Input Languages မွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ကီးဘုတ္ကို ထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။


ထည့္နည္း ေအာက္မွာ ပံုတြဲလိုက္ပါတယ္။