ေငြရွာနည္းစာအုပ္

 ဘေလာ့အသစ္တည္ေထာင္စ ညီငယ္ေလးမ်ားအတြက္ ဘေလာ့မွာ လင့္ခံျပီး ေငြရွာတဲ့နည္းလမ္း
   စာအုပ္ေလးပါ ျပဳလုပ္ဖန္တီးခ်င္တဲ့ ညီငယ္မ်ား ေအာက္မွာေဒါင္းလုပ္ယူပါ

                                            ေဒါင္းလုပ္ဆြဲရန္
     
                                      ဒီမွာလဲယူနိဳင္တယ္