ျမန္မာစာ အမွန္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္

မည္သည့္ Android Version ကိုမဆို ျမန္မာစာ 100% မွန္ေအာင္ထည့္ေပးမည့္ Smart Zawgyi Pro ထြက္ရွိ...
Jelly Bean ေတြမွာ သေ၀ထိုးနဲ႔ အသတ္ေတြ ေရွ႕ေနာက္လြဲေနတာေတြကို... 100% ျပင္ေပးႏိုင္ပါမယ္... ေနာင္ထြက္မည့္ Version တြင္ ညာဘက္ေထာင့္မွစာမ်ား ျပတ္ေနတာေတြကိုပါ ရွင္းေပးပါ့မယ္... Orient Myanmar လို Huawei တစ္မ်ိဳးတည္းရတာမဟုတ္ပဲ... မည္သည့္ ဖုန္းကိုမဆိုရပါမယ္... 
ကိုၾကီးပ်ဥ္းမနားသားဆိုဒ္မွ 
                
http://d-h.st/UFk