သုံးေနတဲ့ အင္တာနက္စပိဘယ္ေလာက္ရွိလဲ....................????????